fizika, kemija i tehnologija

 

 

 

fizika, kemija i tehnologija

Biokemijsko inženjerstvo

Ekologija zajednica i ekosustava

Elektricitet i magnetizam

Fizikalna kemija 2

Ihtiofauna Jadranskog mora

Kibernetika u kemiji i kemijskoj tehnologiji

Kvantna fizika

Mehanika fluida

Mehanika I.

Morfološka i mikroskopska analiza začina

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I.

Priručnik iz fizike

Procesi konzerviranja hrane

Procesi pripreme hrane

Tehnologija automaterijala

Tehnologija i ekonomika umjetnog sušenja građevnih glinenih proizvoda


 
ISBN:
978-953-212-324-1
 
broj stranica:
464
 
format:
135 × 197 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2008.
 
CIP zapis NSK:
674225

 

Boris Mihajlovič Javorski – Andrej Antonovič Detlaf

Priručnik iz fizike


Ka­pi­tal­no djelo ug­led­nih ru­skih fi­zi­ča­ra prvi put je pre­ve­de­no u nas. Riječ je iz­mi­je­nje­nom i do­pu­nje­nom iz­da­nju is­toi­me­nog pri­ruč­ni­ka iz 1990. go­di­ne. Pre­gled oda­bra­nih di­je­lo­va fi­zi­ke po­di­je­ljen je u devet po­glav­lja:

I. Me­ha­ni­ka

II. Os­no­ve mo­le­ku­lar­ne fi­zi­ke i ter­mo­di­na­mi­ke

III. Elek­tro­di­na­mi­ka

IV. Ti­tra­nja i va­lo­vi

V. Op­ti­ka

VI. Fi­zi­ka atoma i mo­le­ku­la

VII. Os­no­ve fi­zi­ke kru­tog ti­je­la

VIII. Nu­klear­na fi­zi­ka i fi­zi­ka ele­men­tar­nih če­sti­ca

IX. Do­da­tak

Pri­ruč­nik sa­dr­ža­va pr­ven­st­ve­no de­fi­ni­ci­je poj­mo­va, sa­že­to for­mu­li­ra­ne fi­zi­kal­ne za­ko­ne, nužna raz­ja­šnje­nja i ko­nač­ne ma­te­ma­ti­čke re­la­ci­je, a u nekim slu­ča­je­vi­ma i iz­vo­de. Tekst je jasan i pre­ci­zan, a za ra­zu­mi­je­va­nje ma­te­ma­tič­kih re­la­ci­ja do­volj­no je uo­bi­ča­je­no zna­nje ma­te­ma­ti­ke stu­de­na­ta teh­nič­kih fa­kul­te­ta ili fi­zi­ke. U od­no­su na iz­da­nje iz 1990. po­sto­ji kva­li­ta­ti­van pomak prije svega u ob­ja­šnje­nji­ma i iz­vo­di­ma. Mo­gu­će je brzo sna­la­že­nje po­mo­ću sa­dr­ža­ja i ka­za­la. Pri­ruč­nik je ko­ri­stan i vrlo kva­li­te­tan pod­sjet­nik oso­ba­ma koje su dobro sv­la­da­le fi­zi­ku, a može biti i uputa i ori­jen­ta­ci­ja oso­ba­ma koje po­je­di­no po­dru­čje fi­zi­ke ne po­zna­ju do­volj­no. Na­mi­je­njen je di­plo­mi­ra­nim in­že­nje­ri­ma teh­nič­kih fa­kul­te­ta, stu­den­ti­ma, di­plo­mi­ra­nim in­že­nje­ri­ma i pro­fe­so­ri­ma fi­zi­ke.


cijena (PDV uračunat):
30.66 € (~ 231.00 kn)

KUPI