fizika, kemija i tehnologija

 

 

 

fizika, kemija i tehnologija

Biokemijsko inženjerstvo

Ekologija zajednica i ekosustava

Elektricitet i magnetizam

Fizikalna kemija 2

Ihtiofauna Jadranskog mora

Kibernetika u kemiji i kemijskoj tehnologiji

Kvantna fizika

Mehanika fluida

Mehanika I.

Morfološka i mikroskopska analiza začina

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I.

Priručnik iz fizike

Procesi konzerviranja hrane

Procesi pripreme hrane

Tehnologija automaterijala

Tehnologija i ekonomika umjetnog sušenja građevnih glinenih proizvoda

ISBN:
953-6168-93-6
 
broj stranica:
246
 
format:
170 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1999.
 

 

Ivica Mekjavić

Fizikalna kemija 2


Ovaj je pri­ruč­nik na­sta­vak Fi­zi­kal­ne ke­mi­je 1 is­to­ga au­to­ra, koji je izi­šao 1996. Ob­ra­đu­je pro­ble­me kako ter­mo­di­na­mi­čke, tako i ki­ne­ti­čke pri­ro­de. Na­mi­je­njen je po­naj­pri­je stu­den­ti­ma teh­no­lo­ških fa­kul­te­ta, ali i ke­mij­skim in­že­nje­ri­ma koji se u svom radu su­sre­ću s fi­zi­kal­no-ke­mij­skim pro­ble­mi­ma. Sa­dr­ži pet po­glav­lja: Oto­pi­ne elek­tro­li­ta; Elek­tro­ke­mij­ski član­ci; Ki­ne­ti­ka ho­mo­ge­nih reak­ci­ja; Po­ja­ve na po­vr­ši­ni i ka­ta­li­za; Ko­loi­di i ma­kro­mo­le­ku­le.


cijena (PDV uračunat):
13.94 € (~ 105.00 kn)

KUPI