fizika, kemija i tehnologija

 

 

 

fizika, kemija i tehnologija

Biokemijsko inženjerstvo

Ekologija zajednica i ekosustava

Elektricitet i magnetizam

Fizikalna kemija 2

Ihtiofauna Jadranskog mora

Kibernetika u kemiji i kemijskoj tehnologiji

Kvantna fizika

Mehanika fluida

Mehanika I.

Morfološka i mikroskopska analiza začina

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo I.

Priručnik iz fizike

Procesi konzerviranja hrane

Procesi pripreme hrane

Tehnologija automaterijala

Tehnologija i ekonomika umjetnog sušenja građevnih glinenih proizvoda


 
ISBN:
978-953-212-366-1
 
broj stranica:
388
 
format:
165 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
prosinca 2009.
 
CIP zapis NSK:
721344

 

Vladimir Marić Božidar Šantek

Biokemijsko inženjerstvo


Knji­ga je os­nov­ni udž­be­nik za stu­den­te Pre­hram­be­no-teh­no­lo­škog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu i sa­dr­ža­va po­treb­na teo­rij­ska bio­ke­mij­sko-in­že­njer­ska zna­nja za vo­đe­nje sta­rih i novih bio­teh­no­lo­ških pro­ce­sa. Iako u svi­je­tu po­sto­ji bo­ga­ta li­te­ra­tu­ra o tome, ovo je, una­toč 50 go­di­na po­sto­ja­nja stu­di­ja bio­teh­no­lo­gi­je na Sveu­či­li­štu u Za­gre­bu, prva knji­ga na­pi­sa­na na hr­vat­skom je­zi­ku. Djelo se te­me­lji na pa­žlji­vom oda­bi­ru teo­rij­skih i prak­tič­nih spo­zna­ja ob­jav­lje­nih u svjet­skoj li­te­ra­tu­ri i osob­nih is­ku­sta­va, ste­če­nih u znan­st­ve­noi­s­tra­ži­vač­kom radu te su­rad­nji s in­du­s­tri­jom.

Sa­dr­ža­va slje­de­ća po­glav­lja: Bio­ke­mij­sko in­že­njer­stvo i prav­ci nje­go­va raz­vo­ja; Bio­teh­no­lo­ški pro­ce­si i bio­ka­ta­li­ti­čki po­stup­ci; Uzgoj mi­kroor­ga­ni­za­ma; Ki­ne­ti­ka mi­krob­nih pro­ce­sa i ma­se­ne bi­lan­ce pu­nid­be­nih (šar­žnih) i po­lu­kon­ti­nui­ra­nih po­stu­pa­ka uz­go­ja mi­kroor­ga­ni­za­ma; Kon­ti­nui­ra­ni uzgoj mi­kroor­ga­ni­za­ma i ma­se­ne bi­lan­ce kon­ti­nui­ra­nih su­sta­va; Ste­hio­me­trij­ska raz­ma­tra­nja mi­krob­nog rasta i tvor­be me­ta­bo­li­ta te oc­je­na us­pje­šno­sti pro­ce­sa; Op­re­ma za vo­đe­nje bio­teh­no­lo­ških pro­ce­sa; Pra­će­nje, nad­zor i re­gu­la­ci­ja bio­teh­no­lo­ških pro­ce­sa; Od­re­đi­va­nje sa­sto­ja­ka mi­krob­ne kul­tu­re i sta­nja bio­pro­ce­sa u bio­reak­to­ru; Ste­ri­li­za­ci­ja hra­nji­vih po­dlo­ga, zraka i op­re­me; Ae­ra­ci­ja i mi­je­ša­nje; Ma­te­ma­ti­čki mo­de­li i nji­ho­va pri­mje­na za nad­zor i op­ti­ma­li­za­ci­ju bio­teh­no­lo­ških pro­ce­sa; Imo­bi­li­zi­ra­ni bio­ka­ta­li­za­to­ri; Izd­va­ja­nje proi­zvo­da bio­teh­no­lo­ških pro­ce­sa.


cijena (PDV uračunat):
33.45 € (~ 252.00 kn)

KUPI