sociologija i psihologija

 

 

 

sociologija i psihologija

Biti katolik još

In Search Of Identity

Kraj tisućljeća

Moć identiteta

Nacija – nacionalizam – moderna država

Ogledi o hrvatskom društvu

Psihologija braka i obitelji

Psihologija naroda, gomila, revolucija

Religija u suvremenoj Europi

Sociologija

Sociološka tradicija

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

U potrazi za identitetom

Uspon umreženog društva

Uvod u sociologiju

Zašto religije ulaze u rat?


 
ISBN:
978-953-212-340-1
 
broj stranica:
156
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
prosinca 2009.
 
CIP zapis NSK:
721420

 

Enzo Pace

Zašto religije ulaze u rat?


Novi na­slov iz bi­blio­te­ke Pu­to­ka­zi djelo je svjet­ski po­zna­tog ta­li­jan­skog so­cio­lo­ga re­li­gi­je Enza Pacea, kojeg naša jav­nost po­zna­je po knji­zi So­cio­lo­gi­ja-re­li­gi­ja: pro­ble­mi i per­spek­ti­ve. U is­tan­ča­noj po­vi­je­snoj i so­cio­lo­škoj ana­li­zi mje­sta re­li­gi­je u rat­nim su­ko­bi­ma, Pace raz­ma­tra go­ru­ća pi­ta­nja uloge re­li­gi­ja u su­vre­me­nom svi­je­tu. Doi­sta, nakon 11. rujna ništa nije kao prije – a za od­go­vo­re na pi­ta­nje što nas oče­ku­je i što mo­že­mo oče­ki­va­ti od re­li­gi­ja, u ovoj knji­zi na­la­zi­mo pro­mi­šlje­ne i pot­kri­jep­lje­ne pu­to­ka­ze.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI