sociologija i psihologija

 

 

 

sociologija i psihologija

Biti katolik još

In Search Of Identity

Kraj tisućljeća

Moć identiteta

Nacija – nacionalizam – moderna država

Ogledi o hrvatskom društvu

Psihologija braka i obitelji

Psihologija naroda, gomila, revolucija

Religija u suvremenoj Europi

Sociologija

Sociološka tradicija

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

U potrazi za identitetom

Uspon umreženog društva

Uvod u sociologiju

Zašto religije ulaze u rat?


 
ISBN:
953-212-278-8
 
broj stranica:
660
 
format:
200 × 270 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2006.
 

 

Mira Čudina-Obradović Josip Obradović

Psihologija braka i obitelji


Prva knji­ga do­ma­ćih au­to­ra koja ob­ra­đu­je cje­lo­vi­tu pro­ble­ma­ti­ku obi­te­lji – od nje­zi­na na­stan­ka do slo­že­nih od­no­sa ro­di­te­lja s dje­com koja od­ra­sta­ju, od­la­ze i brinu se za njih u sta­ro­sti. Na­pi­sa­na je sa sta­ja­li­šta znan­st­ve­ne psi­ho­lo­gi­je i ute­me­lje­na u re­zul­ta­ti­ma naj­no­vi­jih is­tra­ži­va­nja, ali nudi i so­cio­lo­ška, de­mo­graf­ska i an­tro­po­lo­ška ob­ja­šnje­nja. Uvr­šte­ni su na­la­zi re­le­van­t­nih do­ma­ćih is­tra­ži­va­nja, kao i me­đu­kul­tu­ral­ne us­po­red­be.

Knji­ga je na­mi­je­nje­na ne samo stu­den­ti­ma i znan­st­ve­ni­ci­ma nego i prak­ti­ča­ri­ma iz po­dru­čja obi­telj­skih od­no­sa. Jezik i stil pri­stu­pa­čan je svima koje za­ni­ma obi­telj.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA