sociologija i psihologija

 

 

 

sociologija i psihologija

Biti katolik još

In Search Of Identity

Kraj tisućljeća

Moć identiteta

Nacija – nacionalizam – moderna država

Ogledi o hrvatskom društvu

Psihologija braka i obitelji

Psihologija naroda, gomila, revolucija

Religija u suvremenoj Europi

Sociologija

Sociološka tradicija

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

U potrazi za identitetom

Uspon umreženog društva

Uvod u sociologiju

Zašto religije ulaze u rat?


 
ISBN:
978-953-212-316-6
 
broj stranica:
248
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2007.
 
CIP zapis NSK:
637778

 

Zoran Malenica

Ogledi o hrvatskom društvu


Stu­di­ja Og­le­di o hr­vat­skom dru­št­vu sa­dr­ži pet­nae­stak tek­sto­va koje je autor na­pi­sao u pro­te­klih 15 go­di­na. Naj­ve­ći broj njih po­sve­ćen je ana­li­zi so­ci­jal­nih pro­ble­ma u hr­vat­skom dru­št­vu kao što su: pro­mje­ne u so­ci­jal­noj stra­ti­fi­ka­ci­ji, uz­ro­ci i ra­s­pro­s­tra­nje­nost si­ro­ma­št­va u hr­vat­skom dru­št­vu, pro­ši­re­nost i uz­ro­ci ko­rup­ci­je u raz­li­či­tim sfe­ra­ma dru­št­ve­nog ži­vo­ta, pri­sut­nost et­ni­čke di­stan­ce i me­đu­na­cio­nal­nih ne­sno­šlji­vo­sti... Ne­ko­li­ko eseja pro­pi­tu­je ulogu i po­lo­žaj Ka­to­li­čke crkve u nas nakon po­li­tič­kih pro­mje­na 1990. go­di­ne, dva tek­sta ana­li­zi­ra­ju po­vi­je­snu uv­je­to­va­nost du­bo­kih ideo­lo­ških po­dje­la u Hr­vat­skoj koje imaju ut­je­ca­ja i na da­na­šnja po­li­ti­čka zbi­va­nja te spe­ci­fič­ne okol­no­sti na­stan­ka po­li­tič­kih mi­to­va, dok u dva tek­sta autor ana­li­zi­ra spe­ci­fič­ne okol­no­sti na­stan­ka po­li­tič­kih stra­na­ka u nas kao i me­đu­s­tra­na­čke od­no­se pri kraju pro­šlog sto­lje­ća.


cijena (PDV uračunat):
27.17 €

KUPI