sociologija i psihologija

 

 

 

sociologija i psihologija

Biti katolik još

In Search Of Identity

Kraj tisućljeća

Moć identiteta

Nacija – nacionalizam – moderna država

Ogledi o hrvatskom društvu

Psihologija braka i obitelji

Psihologija naroda, gomila, revolucija

Religija u suvremenoj Europi

Sociologija

Sociološka tradicija

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

U potrazi za identitetom

Uspon umreženog društva

Uvod u sociologiju

Zašto religije ulaze u rat?


 
i englesko izdanje
 
ISBN:
953-212-232-x
 
broj stranica:
344
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2005.
 

 

Josip Baloban

U potrazi za identitetom

Komparativna studija vrednota: Hrvatska i Europa


Jesu li hr­vat­ski gra­đa­ni u ve­ći­ni re­li­gio­zni, treba li po­ma­ga­ti po­tre­bi­ti­ma ili to pre­pu­sti­ti dr­ža­vi, jesu li djeca smi­sao braka, tre­ba­ju li mu­škar­ci i žene biti rav­no­prav­ni, može li se iz­van­brač­ni seks to­le­ri­ra­ti a pod­mi­ći­va­nje op­rav­da­ti? Što o tome misle hr­vat­ski gra­đa­ni, a što gra­đa­ni dru­gih eu­rop­skih ze­ma­lja?

To su samo neka od pi­ta­nja na koja od­go­va­ra dosad je­din­st­ve­na zbir­ka ra­do­va naših ug­led­nih znan­st­ve­ni­ka i is­tra­ži­va­ča, sa­či­nje­na na te­me­lju na­la­za do­bi­ve­nih Eu­rop­skim is­tra­ži­va­njem vred­no­ta u koje se Hr­vat­ska uk­lju­či­la 1999. Kom­pa­ra­tiv­ni na­la­zi zorno su pre­do­če­ni u gra­fi­ko­ni­ma i ta­bli­ca­ma, kao i u za­vr­šnom Pre­gle­du po­sto­ta­ka i arit­me­tič­kih sre­di­na. Knji­ga koja raz­bi­ja ste­reo­ti­pe i mi­je­nja pre­dodž­be o tome tko smo i koje vri­jed­no­sti za­stu­pa­mo.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI