sociologija i psihologija

 

 

 

sociologija i psihologija

Biti katolik još

In Search Of Identity

Kraj tisućljeća

Moć identiteta

Nacija – nacionalizam – moderna država

Ogledi o hrvatskom društvu

Psihologija braka i obitelji

Psihologija naroda, gomila, revolucija

Religija u suvremenoj Europi

Sociologija

Sociološka tradicija

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

U potrazi za identitetom

Uspon umreženog društva

Uvod u sociologiju

Zašto religije ulaze u rat?

Informacijsko doba
I. svezak
 
ISBN:
953-212-001-7
 
broj stranica:
584
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2000.
 

 

Manuel Castells

Uspon umreženog društva

Informacijsko doba I.


Tro­sve­šča­no Ca­stel­l­so­vo djelo (Uspon um­re­že­nog dru­št­va, sv. I., Moć iden­ti­te­ta, sv. II., Kraj ti­suć­lje­ća, sv. III.), ob­jav­lje­no 1996., na­ju­gled­ni­ji svjet­ski dru­št­ve­ni znan­st­ve­ni­ci pro­gla­si­li su “dje­lom 21. sto­lje­ća”. Te­mat­ski obuh­va­ća po­vi­je­sni, geo­po­li­ti­čki i kul­tur­ni kra­jo­lik svih onih di­je­lo­va svi­je­ta koji su danas obuh­va­će­ni in­for­ma­tič­kom re­vo­lu­ci­jom i “ulaze u novu or­bi­tu”. To je svo­je­vr­sna znan­st­ve­na epo­pe­ja o go­spo­dar­skim, kul­tur­nim i po­li­tič­kim od­red­ni­ca­ma svi­je­ta na pri­je­la­zu ti­suć­lje­ća. Au­to­ro­va je sre­di­šnja teza da glo­ba­li­za­ci­ja i opće um­re­ža­va­nje nije po­slje­di­ca raz­vo­ja i pri­mje­ne teh­no­lo­gi­je već proi­zla­zi iz po­tre­be ljudi, in­sti­tu­ci­ja i či­ta­vih dr­ža­va za ja­ča­njem i ho­ri­zon­tal­ne i ver­ti­kal­ne su­rad­nje.

U prvom sve­sku autor se us­re­do­to­ču­je na te­melj­ne od­red­ni­ce ut­je­ca­ja teh­no­lo­ških pro­mje­na na dru­štvo i in­di­vi­dual­nost. Po­seb­no se bavi re­vo­lu­ci­jom in­for­ma­cij­skih teh­no­lo­gi­ja, in­for­ma­cij­skom eko­no­mi­jom i pro­ce­si­ma glo­ba­li­za­ci­je. Uka­zu­je na kul­tur­ne as­pek­te vir­tual­ne stvar­no­sti, po­ka­zu­je po­slje­di­ce in­te­gra­ci­je elek­tro­nič­kih ko­mu­ni­ka­ci­ja, kao što su uki­da­nje pro­stor­no-vre­men­skih ba­ri­je­ra, kraj ma­sov­nih au­di­to­ri­ja i po­rast in­te­rak­tiv­no­sti putem um­re­ža­va­nja.

St­ruč­na re­dak­ci­ja i pre­dgo­vor (I.-III.): prof. dr. sc. Vje­ran Ka­tu­na­rić
Pri­je­vod: Og­njen An­drić


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA