sociologija i psihologija

 

 

 

sociologija i psihologija

Biti katolik još

In Search Of Identity

Kraj tisućljeća

Moć identiteta

Nacija – nacionalizam – moderna država

Ogledi o hrvatskom društvu

Psihologija braka i obitelji

Psihologija naroda, gomila, revolucija

Religija u suvremenoj Europi

Sociologija

Sociološka tradicija

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

U potrazi za identitetom

Uspon umreženog društva

Uvod u sociologiju

Zašto religije ulaze u rat?


 
ISBN:
953-212-271-0
 
broj stranica:
240
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
kolovoza 2006.
 

 

Srđan Vrcan

Nacija – nacionalizam – moderna država


Pro­vo­ka­tiv­na i po­le­mič­na so­cio­lo­ška stu­di­ja o ključ­nim pro­ble­mi­ma na­ci­je i na­cio­na­li­zma, ovdje i sada. Knji­gu čine tri te­mat­ske cje­li­ne: Na­ci­ja i na­cio­na­li­zam, O po­li­ti­ci iden­ti­te­ta: pri­log pre­po­zna­va­nju upit­nog kon­tek­sta i Su­vre­me­ni pri­je­po­ri o ci­vil­nom dru­št­vu.

Autor do­vo­di u pi­ta­nje ak­tual­ni pau­šal­ni di­skurs koji do­mi­ni­ra na našoj jav­noj po­li­tič­koj i me­dij­skoj sceni i u kojem se poj­mo­vi poput na­ci­je, na­cio­na­li­zma, et­no­na­cio­na­li­zma i dru­gih na­cio­na­li­stič­kih va­ri­je­te­ta, po­li­ti­ke iden­ti­te­ta, ci­vil­nog dru­št­va i nji­ho­vih iz­ve­de­ni­ca rabe kao sa­mo­ra­zum­lji­vi, ne­pro­tur­ječ­ni i sa­svim neu­pit­ni.

Os­la­nja se na teo­rij­ske sta­vo­ve E. Gel­l­ne­ra, A. Rei­te­re­ra i A. Gid­den­sa, s ko­ji­ma je is­to­dob­no u kri­tič­kom di­ja­lo­gu, i is­ti­če da su zbi­va­nja na ovim pro­sto­ri­ma tek eks­trem­ni izraz rje­še­nja ve­li­kih iza­zo­va su­vre­me­no­sti koji su ka­rak­te­ri­stič­ni i za druge, oso­bi­to eu­rop­ske pro­sto­re.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI