sociologija i psihologija

 

 

 

sociologija i psihologija

Biti katolik još

In Search Of Identity

Kraj tisućljeća

Moć identiteta

Nacija – nacionalizam – moderna država

Ogledi o hrvatskom društvu

Psihologija braka i obitelji

Psihologija naroda, gomila, revolucija

Religija u suvremenoj Europi

Sociologija

Sociološka tradicija

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

U potrazi za identitetom

Uspon umreženog društva

Uvod u sociologiju

Zašto religije ulaze u rat?


 
ISBN:
953-212-100-5
 
broj stranica:
1120
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Michael Haralambos – Martin Holborn

Sociologija

Teme i perspektive


Riječ je o su­stav­nu uvodu u so­cio­lo­gi­ju, koji sa­dr­ži sve re­le­van­t­ne su­vre­me­ne so­cio­lo­ške teme.

Peto iz­da­nje (2000.), koje smo pre­ve­li do­pu­nje­no je pre­gle­dom novih so­cio­lo­ških ana­li­za i is­tra­ži­va­nja: ana­li­ze i ra­s­pra­ve o ra­sa­ma, et­ni­ci­te­tu i na­ci­ja­ma, o so­ci­jal­noj struk­tu­ri, obi­te­lji, fe­mi­ni­zmu, kri­mi­na­lu, po­st­mo­der­ni­zmu i dr.

Knji­ga je pro­da­na u više od mi­li­jun pri­mje­ra­ka, a među stu­den­ti­ma po­zna­ta je pod na­zi­vom Plava bi­bli­ja.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA