sociologija i psihologija

 

 

 

sociologija i psihologija

Biti katolik još

In Search Of Identity

Kraj tisućljeća

Moć identiteta

Nacija – nacionalizam – moderna država

Ogledi o hrvatskom društvu

Psihologija braka i obitelji

Psihologija naroda, gomila, revolucija

Religija u suvremenoj Europi

Sociologija

Sociološka tradicija

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

U potrazi za identitetom

Uspon umreženog društva

Uvod u sociologiju

Zašto religije ulaze u rat?


 
ISBN:
953-212-043-2
 
broj stranica:
520
 
format:
135 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Gustave Le Bon

Psihologija naroda, gomila, revolucija


Naše iz­da­nje obuh­va­ća tri te­melj­na Le Bo­no­va spisa: Psi­ho­lo­ški za­ko­ni o raz­vo­ju na­ro­da, Psi­ho­lo­gi­ja go­mi­la i Psi­ho­lo­gi­ja re­vo­lu­ci­ja, koje su pre­ve­li vrsni hr­vat­ski pre­vo­di­te­lji i in­te­lek­tual­ci 1920-ih go­di­na. Kla­sik so­ci­jal­ne misli 19. st., Le Bon, nije samo jedan od ute­me­lji­te­lja so­ci­jal­ne psi­ho­lo­gi­je nego i autor koji je uvi­dio va­žnost go­mi­la i masa u su­vre­me­no­sti, od­no­sno u raz­vo­ju in­du­s­trij­sko­ga dru­št­va.


cijena (PDV uračunat):
40.41 €

KUPI