sociologija i psihologija

 

 

 

sociologija i psihologija

Biti katolik još

In Search Of Identity

Kraj tisućljeća

Moć identiteta

Nacija – nacionalizam – moderna država

Ogledi o hrvatskom društvu

Psihologija braka i obitelji

Psihologija naroda, gomila, revolucija

Religija u suvremenoj Europi

Sociologija

Sociološka tradicija

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

U potrazi za identitetom

Uspon umreženog društva

Uvod u sociologiju

Zašto religije ulaze u rat?


 
ISBN:
978-953-212-345-6
 
broj stranica:
256
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2008.
 
CIP zapis NSK:
669456

 

Dragutin Babić

Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji

(Re)konstrukcija multietničkih lokalnih zajednica nakon ratnih sukoba


Na te­me­lju em­pi­rij­skog is­tra­ži­va­nja pro­ve­de­nog u Za­pad­noj i Is­toč­noj Sla­vo­ni­ji, autor ana­li­zi­ra i in­ter­pre­ti­ra so­ci­jal­nu in­te­rak­ci­ju sta­nov­ni­št­va na biv­šim rat­nim po­dru­čji­ma. Sre­di­šnja je tema re­kon­s­truk­ci­ja pri­mar­nih so­ci­jal­nih od­no­sa u lo­kal­nim za­jed­ni ca ma, po­seb­no nje­zi­na na­cio­nal­na di­men­zi­ja. Ova je vri­jed­na so­cio­lo­ška i so­cio­de­mo­graf­ska ana­li­za po­sli­je­rat­nog su­ži­vo­ta Hr­va­ta i Srba u pet sla­von­skih žu­pa­ni­ja prvi rad te vrste ob­jav­ljen u Hr­vat­skoj.

Autor je znan­st­ve­ni sa­vjet­nik u In­sti­tu­tu za mi­gra­ci­je i na­rod­no­sti u Za­gre­bu.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI