fizika, kemija i tehnologija

 

 

 

priručnici

Ampelografski atlas

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

Croatian Cuisine

Cucina Croata

Dingač

Hrvatska jela

Hrvatska vina i vinske ceste

Hrvatske planine

Hrvatske planine

Iločki traminac

Kroatische Speisen

Kutjevačka graševina

Moj vrt – moj ponos

Moj vrt – moj ponos

Plovidba

Priručnik za pripremanje ispita za voditelja čamca

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo

Svijet parfema

Šumarija Đurđevac

Više biljke – stablašice

Vrbnička žlahtina

Zagrebačka kuharica

Život i djelo Stjepana Bulića

ISBN:
978-953-212-469-9
 
broj stranica:
680
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2020.
 

 

Jakov Dulčić – Marcelo Kovačić

Ihtiofauna Jadranskog mora


Mo­no­gra­fi­ja do­no­si pre­gled svih novih vrsta riba u Ja­dran­sko­me moru. Pojam “nove ribe” ne od­no­si se samo na no­vo­pri­do­šle vrste riba već i na sve one vrste čije je pri­su­stvo pot­vr­đe­no tek ne­dav­no, i kao takve se nisu našle u po­sljed­njem slu­žbe­nom po­pi­su ja­dran­skih vrsta. U ovom iz­vor­nom au­tor­skom djelu s ja­snim znan­st­ve­nim do­pri­no­som na po­dru­čju ih­tio­lo­gi­je pre­ds­tav­ljen je de­ta­ljan opis rib­ljih vrsta (mor­fo­lo­gi­ja, bio­me­tri­ja, bio­lo­ško-eko­lo­ške oso­bi­ne, ra­s­pro­s­tra­nje­nost, go­spo­dar­ski zna­čaj, ug­ro­že­nost, za­šti­ta, li­te­ra­tu­ra...) iza čega sli­je­di si­ste­mat­ski popis s klju­čem za od­re­đi­va­nje po­ro­di­ca i vrsta. Djelo je vri­jed­na po­la­zna točka za dalj­nja ih­tio­fau­ni­sti­čka is­tra­ži­va­nja Ja­dran­skog i Sre­do­zem­nog mora.


cijena (PDV uračunat):
336.00 kn

KUPI