matematika

 

 

 

matematika

Doživljaj matematike

Elementi logike u nastavi matematike

Klasični problemi geometrijske topologije

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Linearna algebra

Matematička analiza III.

Matematička analiza u Rn

Matematički priručnik

Metoda konačnih elemenata

Pogled u povijest matematike

Repetitorij elementarne matematike

Repetitorij više matematike I.

Repetitorij više matematike II.

Repetitorij više matematike III.

Repetitorij više matematike IV.

Riješeni zadaci elementarne metematike

Riješeni zadaci više matematike I.

Riješeni zadaci više matematike II.

Riješeni zadaci više matematike III.

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

Zbirka zadataka iz više matematike

ISBN:
978-953-212-486-6
 
broj stranica:
644
 
format:
160 × 235 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2021.
 
CIP zapis NSK:
1113752

 

Jurica Sorić

Metoda konačnih elemenata

Linearna i nelinearna analiza konstrukcija


Mo­der­ne kon­s­truk­ci­je po­sta­ju sve slo­že­ni­je i zah­tje­vi za si­gur­nost i pou­zda­nost sve su veći iza­zov za znan­st­ve­nu i in­že­njer­sku za­jed­ni­cu. Za nu­me­ri­čko rje­ša­va­nje li­near­nih i ne­li­near­nih pro­ble­ma me­ha­ni­ke čvr­stih ti­je­la već dulje vri­je­me naj­va­žni­ju ulogu ima me­to­da ko­nač­nih ele­me­na­ta. Ovo novo iz­da­nje knji­ge iz­nim­no je kva­li­tet­no, jed­na­ko u znan­st­ve­nu i struč­nom kao i u pe­da­go­škom po­gle­du. Na ori­gi­na­lan i sveo­buh­va­tan način pri­ka­zu­je slo­že­ne for­mu­la­ci­je ko­nač­nih ele­me­na­ta za rje­ša­va­nje li­near­nih i ne­li­near­nih sta­tič­kih pro­ble­ma. Pri­tom je velik dio pri­ka­za­nih for­mu­la­ci­ja au­to­rov iz­vor­ni znan­st­ve­ni do­pri­nos. Djelo će pri­do­ni­je­ti znan­st­ve­nim is­tra­ži­va­nji­ma koja su us­mje­re­na na raz­voj i pri­mje­nu me­to­de ko­nač­nih ele­me­na­ta. Osim toga, bit će od ve­li­ke ko­ri­sti ne samo stu­den­ti­ma na teh­nič­kim fa­kul­te­ti­ma već može vrlo dobro po­slu­ži­ti i in­že­nje­ri­ma u prak­si, kao i svima ko­ji­ma je cilj sv­la­da­ti os­no­ve te me­to­de, ko­ri­sti­ti se ko­mer­ci­jal­nim ra­ču­nal­n­nim pa­ke­ti­ma te raz­vi­ja­ti nove nu­me­ri­čke al­go­rit­me.

prof. dr. sc. Zden­ko Ton­ko­vić


cijena (PDV uračunat):
36.23 €

KUPI