matematika

 

 

 

matematika

Doživljaj matematike

Elementi logike u nastavi matematike

Klasični problemi geometrijske topologije

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Linearna algebra

Matematička analiza III.

Matematička analiza u Rn

Matematički priručnik

Pogled u povijest matematike

Repetitorij elementarne matematike

Repetitorij više matematike I.

Repetitorij više matematike II.

Repetitorij više matematike III.

Repetitorij više matematike IV.

Riješeni zadaci elementarne metematike

Riješeni zadaci više matematike I.

Riješeni zadaci više matematike II.

Riješeni zadaci više matematike III.

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

Zbirka zadataka iz više matematike


 
ISBN:
953-212-149-8
 
broj stranica:
488
 
format:
170 × 240 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

B. P. Demidovič

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

za tehničke fakultete


Riječ je o po­zna­toj zbir­ci za­da­ta­ka i ri­je­še­nih pri­mje­ra više ma­te­ma­ti­ke ru­skih au­to­ra u re­dak­tu­ri B. P. De­mi­do­vi­ča. Od­li­ku­je se bo­gat­stvom dobro oda­bra­nih pri­mje­ra iz svih po­dru­čja više ana­li­ze, di­fe­ren­ci­jal­nog ra­ču­na, in­te­gral­nog ra­ču­na i di­fe­ren­ci­jal­nih jed­nadž­bi, a ob­ra­đe­ne su i me­to­de pri­bli­žnog ra­ču­na­nja. Pri tome su u tek­stu dana krat­ka, ali te­me­lji­ta teo­rij­ska ob­ja­šnje­nja i veći broj pot­pu­no iz­ra­đe­nih stan­dar­d­nih pri­mje­ra. U do­dat­ku se mogu naći neke naj­va­žni­je ta­bli­ce i niz kri­vu­lja.


cijena (PDV uračunat):
20.90 € (~ 157.50 kn)

KUPI