matematika

 

 

 

matematika

Doživljaj matematike

Elementi logike u nastavi matematike

Klasični problemi geometrijske topologije

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Linearna algebra

Matematička analiza III.

Matematička analiza u Rn

Matematički priručnik

Pogled u povijest matematike

Repetitorij elementarne matematike

Repetitorij više matematike I.

Repetitorij više matematike II.

Repetitorij više matematike III.

Repetitorij više matematike IV.

Riješeni zadaci elementarne metematike

Riješeni zadaci više matematike I.

Riješeni zadaci više matematike II.

Riješeni zadaci više matematike III.

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

Zbirka zadataka iz više matematike

ISBN:
953-212-176-5
 
broj stranica:
1216
 
format:
135 × 197 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Ilja Nikolajevič Bronštejn – Konstantin A. Semendjajev – Gerhard Musiol

Matematički priručnik


U re­dak­ci­ji I. N. Bron­štej­na i K. A. Se­men­dja­je­va, ne­po­sred­no iza II. svjet­skog rata, iza­šao u Mo­sk­vi Ma­te­ma­ti­čki pri­ruč­nik s bo­ga­tim i dobro oda­bra­nim sa­dr­ža­jem iz po­dru­čja više ma­te­ma­ti­ke i nu­me­ri­čke ana­li­ze. Prije 40 go­di­na (1964.) Teh­ni­čka knji­ga, pod re­dak­ci­jom aka­de­mi­ka D. Bla­nu­še, ob­ja­vi­la je pri­je­vod 9. iz­da­nja ove svjet­ske us­pje­šni­ce, a 1991. novo pro­ši­re­no iz­da­nje.

Nje­ma­čko znat­no pre­ra­đe­no i pro­ši­re­no iz­da­nje je pod re­dak­ci­jom G. Mu­sio­la i H. Mü­hli­ga iza­šlo je u Dre­sde­nu 1994. go­di­ne. U taj pri­ruč­nik in­kor­po­ri­ra­na su naj­no­vi­ja zna­nja iz raz­nih po­dru­čja teo­rij­ske i pri­mi­je­nje­ne ma­te­ma­ti­ke o ko­ji­ma se u doba pi­sa­nja prvog ori­gi­nal­nog pri­ruč­ni­ka (oko 1945.) nije znalo go­to­vo ništa ili sa­zna­nja nisu još bila si­ste­ma­ti­zi­ra­na: krip­ti­lo­gi­ja i teo­ri­ja ko­di­ra­nja, ne­ja­sna (fuzzy) lo­gi­ka, di­fe­ren­ci­jal­ne jed­nadž­be i so­li­to­ni, teo­ri­ja va­li­ća, Monte-Carlo me­to­da, di­na­mi­čki su­sta­vi i kaos, teo­ri­ja op­ti­mi­za­ci­je, ve­ći­na tema iz nu­me­ri­čke ma­te­ma­ti­ke a oso­bi­to su­sta­vi kom­pju­tor­skih al­ge­bri.

Novo hr­vat­sko iz­da­nje pre­ve­de­no je pod re­dak­ci­jom prof. dr. Bo­ri­sa Pav­ko­vi­ća i prof. dr. Darka Ve­lja­na s nje­mač­kog ori­gi­na­la od 2001. go­di­ne us­kla­đe­no s novom ma­te­ma­tič­kom ter­mi­no­lo­gi­jom.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA