matematika

 

 

 

matematika

Doživljaj matematike

Elementi logike u nastavi matematike

Klasični problemi geometrijske topologije

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Linearna algebra

Matematička analiza III.

Matematička analiza u Rn

Matematički priručnik

Pogled u povijest matematike

Repetitorij elementarne matematike

Repetitorij više matematike I.

Repetitorij više matematike II.

Repetitorij više matematike III.

Repetitorij više matematike IV.

Riješeni zadaci elementarne metematike

Riješeni zadaci više matematike I.

Riješeni zadaci više matematike II.

Riješeni zadaci više matematike III.

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

Zbirka zadataka iz više matematike

ISBN:
953-212-172-2
 
broj stranica:
480
 
format:
168 × 234 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Phillip J. Davis – Reuben Hersh – Elena Anne Marchisotto

Doživljaj matematike


Ovaj pre­gled ma­te­ma­ti­čke zna­no­sti od nje­zi­nih po­če­ta­ka do danas nije su­stav­na ra­s­pra­va o od­re­đe­nom kor­pu­su ma­te­ma­ti­čke ma­te­ri­je: nje­zi­na je na­mje­ra pre­ds­ta­vi­ti nei­z­mjer­nu raz­no­li­kost ma­te­ma­tič­kog is­ku­stva. Ovo nije ma­te­ma­ti­čka knji­ga, već knji­ga o ma­te­ma­ti­ci, o nje­zi­noj po­vi­je­sti i fi­lo­zo­fi­ji. Os­nov­na je teza da ma­te­ma­ti­ka nije “vječ­na is­ti­na”, nego da sa­dr­ži “is­ti­ni­te či­nje­ni­ce o ima­gi­nar­nim pre­dme­ti­ma”.

Knji­gu mogu ra­zu­mje­ti svi koji imaju os­nov­no zna­nje o ma­te­ma­ti­ci, po­naj­pri­je stu­den­ti i pro­fe­so­ri ma­te­ma­ti­ke, ali može biti za­nim­lji­va i ko­ri­sna i širem krugu či­ta­te­lja.

Pri­je­vod: Zden­ka i Šime Ungar
St­ruč­na re­dak­ci­ja: prof. dr. sc. Šime Ungar


cijena (PDV uračunat):
34.84 € (~ 262.50 kn)

KUPI