matematika

 

 

 

matematika

Doživljaj matematike

Elementi logike u nastavi matematike

Klasični problemi geometrijske topologije

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Linearna algebra

Matematička analiza III.

Matematička analiza u Rn

Matematički priručnik

Pogled u povijest matematike

Repetitorij elementarne matematike

Repetitorij više matematike I.

Repetitorij više matematike II.

Repetitorij više matematike III.

Repetitorij više matematike IV.

Riješeni zadaci elementarne metematike

Riješeni zadaci više matematike I.

Riješeni zadaci više matematike II.

Riješeni zadaci više matematike III.

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

Zbirka zadataka iz više matematike

ISBN:
86-7059-137-5
 
broj stranica:
384
 
format:
170 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1985.
 

 

Boris Apsen

Riješeni zadaci više matematike II.


Kako bi olak­šao stu­dij i pri­mje­nu više ma­te­ma­ti­ke u teh­ni­ci i fi­zi­ci, autor je sa­sta­vio zbir­ku za­da­ta­ka iz in­te­gral­nog ra­ču­na i di­fe­ren­ci­jal­nih jed­nadž­bi. Zbir­ka sa­dr­ži pri­bli­žno 1000 za­da­ta­ka s od­go­va­ra­ju­ćim ilu­s­tra­ci­ja­ma. Na po­čet­ku sva­kog tipa za­da­ta­ka na­ve­de­ne su upute i for­mu­le prema ko­ji­ma se rje­ša­va­ju.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA