matematika

 

 

 

matematika

Doživljaj matematike

Elementi logike u nastavi matematike

Klasični problemi geometrijske topologije

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Linearna algebra

Matematička analiza III.

Matematička analiza u Rn

Matematički priručnik

Pogled u povijest matematike

Repetitorij elementarne matematike

Repetitorij više matematike I.

Repetitorij više matematike II.

Repetitorij više matematike III.

Repetitorij više matematike IV.

Riješeni zadaci elementarne metematike

Riješeni zadaci više matematike I.

Riješeni zadaci više matematike II.

Riješeni zadaci više matematike III.

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

Zbirka zadataka iz više matematike

broj stranica:
350
 
format:
170 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
siječnja 2007.
 

 

V. P. Minorski

Zbirka zadataka iz više matematike


Ova zbir­ka obuh­va­ća ma­te­ri­ju iz Ri­je­še­nih za­da­ta­ka iz više ma­te­ma­ti­ke 1, u koji je in­ter­po­li­ran i dio za­da­ta­ka iz Re­pe­ti­to­ri­ja više ma­te­ma­ti­ke 1, što su ra­ni­je ob­jav­lji­va­ni u više iz­da­nja. St­ruč­ni re­dak­to­ri i ured­ni­ci, prof. dr. sc. Je­le­na Beban-Brkić i prof. dr. sc. Da­mjan Jo­vi­čić, pro­vje­ri­li su i is­pra­vi­li za­da­ta­ke te osu­vre­me­ni­li tekst.

Pri­ruč­nik je na­mi­je­njen stu­den­ti­ma više ma­te­ma­ti­ke, a sa­dr­ži više od 700 ri­je­še­nih i ra­stu­ma­če­nih za­da­ta­ka, uz mno­go­broj­ne cr­te­že i gra­fi­čke pri­ka­ze. Ti za­da­ci po­tan­ko ilu­s­tri­ra­ju teo­ri­ju bro­je­va, ni­zo­ve, li­me­se i re­do­ve kao i di­fe­ren­ci­jal­ni račun, sli­je­de­ći gra­di­vo ob­ra­đe­no u Re­pe­ti­to­ri­ju više ma­te­ma­ti­ke 1. Na po­čet­ku sva­kog po­glav­lja na­ve­de­ne su upute i for­mu­le prema ko­ji­ma se rje­ša­va­ju od­re­đe­ni za­da­ci.


cijena (PDV uračunat):
13.24 € (~ 99.75 kn)

KUPI