matematika

 

 

 

matematika

Doživljaj matematike

Elementi logike u nastavi matematike

Klasični problemi geometrijske topologije

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Linearna algebra

Matematička analiza III.

Matematička analiza u Rn

Matematički priručnik

Pogled u povijest matematike

Repetitorij elementarne matematike

Repetitorij više matematike I.

Repetitorij više matematike II.

Repetitorij više matematike III.

Repetitorij više matematike IV.

Riješeni zadaci elementarne metematike

Riješeni zadaci više matematike I.

Riješeni zadaci više matematike II.

Riješeni zadaci više matematike III.

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

Zbirka zadataka iz više matematike

ISBN:
86-7059-138-3
 
broj stranica:
248
 
format:
170 × 240 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 1990.
 

 

Boris Apsen

Riješeni zadaci elementarne metematike


Svrha je zbir­ke ri­je­še­nih za­da­ta­ka olak­ša­ti sv­la­da­va­nje os­nov­nih na­če­la i for­mu­la ele­men­tar­ne ma­te­ma­ti­ke te na ka­rak­te­ri­stič­nim pri­mje­ri­ma po­ka­za­ti pri­mje­nu tih for­mu­la. Svako je po­glav­lje ilu­s­tri­ra­no s više ri­je­še­nih i ob­ra­zlo­že­nih za­da­ta­ka.


cijena (PDV uračunat):
16.72 € (~ 126.00 kn)

KUPI