matematika

 

 

 

matematika

Doživljaj matematike

Elementi logike u nastavi matematike

Klasični problemi geometrijske topologije

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Linearna algebra

Matematička analiza III.

Matematička analiza u Rn

Matematički priručnik

Pogled u povijest matematike

Repetitorij elementarne matematike

Repetitorij više matematike I.

Repetitorij više matematike II.

Repetitorij više matematike III.

Repetitorij više matematike IV.

Riješeni zadaci elementarne metematike

Riješeni zadaci više matematike I.

Riješeni zadaci više matematike II.

Riješeni zadaci više matematike III.

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

Zbirka zadataka iz više matematike

ISBN:
86-7059-037-9
 
broj stranica:
204
 
format:
170 × 240 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 1989.
 

 

Krešimir Horvatić

Klasični problemi geometrijske topologije


Knji­ga je mo­no­graf­sko­ga ka­rak­te­ra i po­sve­će­na je jed­noj od na­jak­tual­ni­jih grana su­vre­me­ne to­po­lo­gi­je i teo­ri­ji mno­go­s­tru­ko­sti. Ta teo­ri­ja je danas po­dlo­ga mno­gim dru­gim gra­na­ma ma­te­ma­ti­ke, na­po­se geo­me­tri­ji i glo­bal­noj ana­li­zi. U mo­no­gra­fi­ji su su­stav­no iz­lo­že­na važna po­glav­lja da­na­šnje to­po­lo­gi­je mno­go­s­tru­ko­sti, i to up­ra­vo u svje­tlu spo­me­nu­tih kla­sič­nih pro­ble­ma. Knji­ga se sa­sto­ji od 6 po­glav­lja.


cijena (PDV uračunat):
13.24 € (~ 99.75 kn)

KUPI