matematika

 

 

 

matematika

Doživljaj matematike

Elementi logike u nastavi matematike

Klasični problemi geometrijske topologije

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Linearna algebra

Matematička analiza III.

Matematička analiza u Rn

Matematički priručnik

Pogled u povijest matematike

Repetitorij elementarne matematike

Repetitorij više matematike I.

Repetitorij više matematike II.

Repetitorij više matematike III.

Repetitorij više matematike IV.

Riješeni zadaci elementarne metematike

Riješeni zadaci više matematike I.

Riješeni zadaci više matematike II.

Riješeni zadaci više matematike III.

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

Zbirka zadataka iz više matematike

ISBN:
953-212-237-0
 
broj stranica:
316
 
format:
170 × 240 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
rujna 2005.
 

 

Šime Ungar

Matematička analiza u Rn


Ovaj udž­be­nik te­me­lji se na pre­da­va­nji­ma iz ko­le­gi­ja “Ma­te­ma­ti­čka ana­li­za 3”, što ih je prof. Ungar, kao re­do­vi­ti pro­fe­sor, držao po­sljed­njih go­di­na na Pri­rod­no­slov­no-ma­te­ma­tič­kom fa­kul­te­tu u Za­gre­bu. Os­nov­ni cilj knji­ge je su­stav­no i stro­go iz­la­ga­nje os­nov­nih teo­re­ma ana­li­ze fun­k­ci­ja više va­ri­ja­bli. Za ra­zu­mi­je­va­nje ovog udž­be­ni­ka po­treb­no je po­zna­va­nje os­no­va ma­te­ma­ti­čke ana­li­ze fun­k­ci­ja jedne va­ri­ja­ble kao i po­zna­va­nje os­no­va li­near­ne al­ge­bre. Po­seb­nu vri­jed­nost knji­zi daju broj­ni ilu­s­tra­tiv­ni pri­mje­ri i za­da­ci na kraju sva­kog pot­po­glav­lja, čija su rje­ša­nja dana na kraju. Na­mi­je­nje­na je po­naj­pri­je stu­den­ti­ma ma­te­ma­ti­ke a bit će od ko­ri­sti i svima u pri­rod­nim zna­no­sti­ma i teh­ni­ci koji se bave do­ka­zi­ma teo­re­ma.


cijena (PDV uračunat):
25.08 € (~ 189.00 kn)

KUPI