matematika

 

 

 

matematika

Doživljaj matematike

Elementi logike u nastavi matematike

Klasični problemi geometrijske topologije

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Linearna algebra

Matematička analiza III.

Matematička analiza u Rn

Matematički priručnik

Pogled u povijest matematike

Repetitorij elementarne matematike

Repetitorij više matematike I.

Repetitorij više matematike II.

Repetitorij više matematike III.

Repetitorij više matematike IV.

Riješeni zadaci elementarne metematike

Riješeni zadaci više matematike I.

Riješeni zadaci više matematike II.

Riješeni zadaci više matematike III.

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

Zbirka zadataka iz više matematike

ISBN:
978-953-212-325-8
 
broj stranica:
200
 
format:
170 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2007.
 

 

Damjan Jovičić – Marko Obradović

Elementi logike u nastavi matematike

Problemi i ekspozicije


Ovaj pri­ruč­nik na­mi­je­njen je na­stav­ni­ci­ma i pro­fe­so­ri­ma ma­te­ma­ti­ke u os­nov­noj i sred­njoj školi, u ost­va­ri­va­nju nji­ho­ve te­melj­ne za­da­će: raz­vo­ja in­te­lek­tual­nih spo­sob­no­sti i kul­tu­re mi­šlje­nja uče­ni­ka. Ele­men­te lo­gi­ke treba izu­ča­va­ti kao sa­stav­ni i neod­vo­ji­vi dio sa­dr­ža­ja pou­ča­va­nja ma­te­ma­ti­ke. Pro­ble­ma­ti­ka je ob­ra­đe­na u šest po­glav­lja: Iz­ja­ve i račun iz­ja­va; Pre­di­ka­ti i pre­di­kat­ni račun; Neka važna pra­vi­la zak­lju­či­va­nja; Ma­te­ma­ti­čka in­duk­ci­ja; Pro­blem­ska i heu­ri­sti­čka na­sta­va; Od Eu­kli­da do Lo­ba­čev­skog i dalje. Na kraju su do­da­ni pri­mje­ri i za­da­ci i mali rječ­nik poj­mo­va.

Au­to­ri su is­ku­sni sveu­či­li­šni i sred­njo­škol­ski pre­da­va­či s broj­nim ra­do­vi­ma s po­dru­čja ma­te­ma­ti­ke.


cijena (PDV uračunat):
22.30 € (~ 168.00 kn)

KUPI