matematika

 

 

 

matematika

Doživljaj matematike

Elementi logike u nastavi matematike

Klasični problemi geometrijske topologije

Konačno dimenzionalni vektorski prostori i primjene

Linearna algebra

Matematička analiza III.

Matematička analiza u Rn

Matematički priručnik

Pogled u povijest matematike

Repetitorij elementarne matematike

Repetitorij više matematike I.

Repetitorij više matematike II.

Repetitorij više matematike III.

Repetitorij više matematike IV.

Riješeni zadaci elementarne metematike

Riješeni zadaci više matematike I.

Riješeni zadaci više matematike II.

Riješeni zadaci više matematike III.

Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize

Zbirka zadataka iz više matematike

ISBN:
953-212-182-x
 
broj stranica:
700
 
format:
170 × 240 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Krešimir Horvatić

Linearna algebra


Li­near­na al­ge­bra jedna je od tra­di­cio­nal­nih ma­te­ma­tič­kih di­sci­pli­na, a iz­vo­ri­šte joj je u na­la­že­nju rje­še­nja li­near­nih jed­nadž­bi. Pro­blem rje­ša­va­nja su­sta­va tak­vih jed­nadž­bi iz­nim­no je važan zbog sve­ko­li­kih pri­mje­na u os­ta­lim gra­na­ma ma­te­ma­ti­ke, pa i u dru­gim zna­no­sti­ma, danas po­seb­no u nu­me­rič­koj ma­te­ma­ti­ci i ra­ču­nar­stvu.

Ovaj je udž­be­nik na­pi­san na te­me­lju du­go­go­di­šnjeg is­ku­stva ste­če­nog pre­da­va­njem ko­le­gi­ja “Li­near­na al­ge­bra” stu­den­ti­ma prve go­di­ne na Ma­te­ma­tič­kom od­je­lu PMF-a u Za­gre­bu. Po­sljed­nje, osmo iz­da­nje ob­jav­lje­no je 1999. u tri sve­ska.


cijena (PDV uračunat):
34.84 € (~ 262.50 kn)

KUPI