strojarstvo

 

 

 

strojarstvo

Elementi strojeva

Elementi strojeva I.

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava

Mehanika II.

Mehanika III.

Metoda konačnih elemenata

Metoda konačnih elemenata

Nauka o čvrstoći I.

Nauka o čvrstoći II.

Nauka o toplini III.

Projektiranje tehnoloških procesa

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Uvod u mehaniku I.

Uvod u mehaniku II.

Uvod u statiku

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma


 
ISBN:
978-953-212-385-2
 
broj stranica:
456
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2010.
 

 

Ivo Alfirević Juraj SauchaZdenko TonkovićJanoš Kodvanj

Uvod u mehaniku II.

Primijenjena statika


Sveu­či­li­šni udž­be­nik Uvod u me­ha­ni­ku sa­dr­ži gra­di­vo sta­ti­ke kru­tih ti­je­la i zbog svoje je op­se­žno­sti ti­skan u dva sve­ska. Drugi sve­zak Pri­mi­je­nje­na sta­ti­ka ima če­ti­ri po­glav­lja koja čine jednu cje­li­nu. U prvom po­glav­lju prvog sve­ska daje se uvod ne samo u sta­ti­ku nego u ci­je­lu teo­rij­sku i pri­mi­je­nje­nu me­ha­ni­ku, dakle od­no­si se i na ki­ne­ma­ti­ku i di­na­mi­ku kao i druge grane me­ha­ni­ke, pri­mje­ri­ce, na me­ha­ni­ku čvr­stih ti­je­la. U dru­gom po­glav­lju dan je kra­tak uvod u vek­tor­sku al­ge­bru. U tre­će­mu se po­glav­lju de­fi­ni­ra­ju os­nov­ni poj­mo­vi sta­ti­ke i daje pet os­nov­nih ak­sio­ma sta­ti­ke. U čet­vr­tom po­glav­lju iz­no­se se po­stup­ci ra­stav­lja­nja i sa­stav­lja­nja sila vek­tor­skim, ana­li­tič­kim i gra­fič­kim po­stup­kom.


cijena (PDV uračunat):
34.84 € (~ 262.50 kn)

KUPI