strojarstvo

 

 

 

strojarstvo

Elementi strojeva

Elementi strojeva I.

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava

Mehanika II.

Mehanika III.

Metoda konačnih elemenata

Metoda konačnih elemenata

Nauka o čvrstoći I.

Nauka o čvrstoći II.

Nauka o toplini III.

Projektiranje tehnoloških procesa

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Uvod u mehaniku I.

Uvod u mehaniku II.

Uvod u statiku

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma

ISBN:
953-212-210-9
 
broj stranica:
444
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Jurica Sorić

Metoda konačnih elemenata


Udž­be­nik J. So­ri­ća te­me­lji­to ob­ja­šnja­va teo­rij­ske os­no­ve me­to­de ko­nač­nih ele­me­na­ta, a jed­na­ko tako pri­ka­zu­je i nje­zi­nu pri­mje­nu u svim gra­na­ma me­ha­ni­ke čvr­stih ti­je­la, od­no­sno za sve ti­po­ve kon­s­truk­ci­ja i sve vrste ele­me­na­ta. Me­to­da je vrlo ra­s­pro­s­tra­nje­na u in­že­njer­skoj prak­si te je od­go­va­ra­ju­ća teo­rij­ska i prak­tič­na po­du­ka nužna novim na­ra­šta­ji­ma in­že­nje­ra (ne samo stro­jar­skih), kako bi se mogla is­prav­no pri­mi­je­ni­ti.

Udž­be­nik je pisan je na vi­so­koj znan­st­ve­noj ra­zi­ni, a ipak jasno i ra­zum­lji­vo. Po­pra­ćen je broj­nim pri­mje­ri­ma koji će um­no­go­me olak­ša­ti ra­zu­mi­je­va­nje i pri­hva­ća­nje iz­ne­se­ne teo­ri­je. Stu­den­ti­ma omo­gu­ću­je da na ma­te­ri­njem je­zi­ku sv­la­da­ju os­no­ve su­vre­me­ne nu­me­ri­čke ana­li­ze kon­s­truk­ci­ja i pri­do­no­si po­di­za­nju ra­zi­ne izo­bra­zbe bu­du­ćih in­že­nje­ra, ma­gi­sta­ra i dok­to­ra teh­nič­kih zna­no­sti.

Knji­ga je do­bi­la Na­gra­du J. J. St­ro­s­sma­yer za 2004. go­di­nu.


cijena (PDV uračunat):
34.84 € (~ 262.50 kn)

KUPI