strojarstvo

 

 

 

strojarstvo

Elementi strojeva

Elementi strojeva I.

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava

Mehanika II.

Mehanika III.

Metoda konačnih elemenata

Metoda konačnih elemenata

Nauka o čvrstoći I.

Nauka o čvrstoći II.

Nauka o toplini III.

Projektiranje tehnoloških procesa

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Uvod u mehaniku I.

Uvod u mehaniku II.

Uvod u statiku

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma

ISBN:
953-212-290-7
 
broj stranica:
662
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2006.
 

 

Karl-Heinz Decker

Elementi strojeva


Riječ je o 3. našem iz­da­nju koje je us­kla­đe­no s naj­no­vi­jim iz­da­njem svjet­ski po­zna­to­ga nje­mač­kog udž­be­ni­ka. Naša sveu­či­li­šna i struč­na jav­nost do­sa­da je ko­ri­sti­la pri­je­vod u iz­da­nju Teh­ni­čke knji­ge iz 1987. U knji­zi su jed­no­stav­no i vrlo sa­že­to teo­ret­ski uz obi­lje prak­tič­kih po­da­ta­ka ob­ja­šnje­ni ele­men­ti stro­je­va, i to: ne­ra­stav­lji­vi spo­je­vi, ra­stav­lji­vi spo­je­vi, op­ru­ge, oso­vi­ne i vra­ti­la, le­ža­ji, brt­ve­nje le­ža­ja i vra­ti­la, spoj­ke, re­men­ski, lan­ča­ni i os­ta­li pri­je­no­sni­ci, koč­ni­ce, brtve i dr.

St­ruč­na re­dak­ci­ja: prof. dr. sc. Milan Opa­lić
Su­rad­ni­ci: dr. sc. Zvon­ko He­rold, dr sc. Milan Ko­ste­lac


cijena (PDV uračunat):
40.41 € (~ 304.50 kn)

KUPI