strojarstvo

 

 

 

strojarstvo

Elementi strojeva

Elementi strojeva I.

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava

Mehanika II.

Mehanika III.

Metoda konačnih elemenata

Metoda konačnih elemenata

Nauka o čvrstoći I.

Nauka o čvrstoći II.

Nauka o toplini III.

Projektiranje tehnoloških procesa

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Uvod u mehaniku I.

Uvod u mehaniku II.

Uvod u statiku

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma

broj stranica:
216
 
format:
200 × 280 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1990.
 

 

Vinko Gačnik – Ferdo Vodenik

Projektiranje tehnoloških procesa


Djelo je sin­te­za više uza­jam­no po­ve­za­nih po­dru­čja i pod­si­ste­ma neop­hod­nih za pro­jek­ti­ra­nje i iz­grad­nju proi­zvod­nih si­ste­ma (tvor­ni­ca), od­no­sno per­ma­nen­t­no os­va­ja­nje novih proi­zvo­da i una­pre­đe­nja teh­no­lo­ških i proi­zvod­nih pro­ce­sa u po­sto­je­ćim proi­zvod­nim si­ste­mi­ma.

Ono sa­dr­ži neop­hod­ne teh­no­lo­ške po­dlo­ge (teh­no­lo­ške karte stro­je­va, spe­ci­fi­ka­ci­je os­nov­nih stan­dar­d­nih alata, ta­be­le re­ži­ma rada, teh­no­lo­ške po­dlo­ge za od­re­đi­va­nje vre­me­na iz­ra­de i dr.) po­treb­ne sva­kom teh­no­lo­gu kao svo­je­vr­stan znan­st­ve­ni alat za pro­jek­ti­ra­nje teh­no­lo­ških pro­ce­sa.


cijena (PDV uračunat):
19.51 € (~ 147.00 kn)

KUPI