strojarstvo

 

 

 

strojarstvo

Elementi strojeva

Elementi strojeva I.

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava

Mehanika II.

Mehanika III.

Metoda konačnih elemenata

Metoda konačnih elemenata

Nauka o čvrstoći I.

Nauka o čvrstoći II.

Nauka o toplini III.

Projektiranje tehnoloških procesa

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Uvod u mehaniku I.

Uvod u mehaniku II.

Uvod u statiku

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma

ISBN:
953-172-008-8
 
broj stranica:
0
 
format:
170 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1989.
 

 

Stjepan Jecić

Mehanika II.

Kinematika i mehanika


U knji­zi su ob­ra­đe­ni di­je­lo­vi ki­ne­ma­ti­ke i di­na­mi­ke, če­sti­ca, su­sta­va če­sti­ca i kru­tog ti­je­la. U prva če­ti­ri po­glav­lja iz­ne­se­na je ki­ne­ma­ti­ka os­nov­nih gi­ba­nja če­sti­ce u raz­li­či­tim koor­di­nat­nim su­sta­vi­ma, zatim tran­sla­ci­ja i ro­ta­ci­ja ti­je­la te pla­nar­no i sfer­no gi­ba­nje. Uz pla­nar­no gi­ba­nje ob­ra­đe­na je i gra­fi­čka in­ter­pre­ta­ci­ja vek­tor­skih jed­nadž­bi. U preo­sta­lih pet po­glav­lja ob­ra­đe­na je di­na­mi­ka po­čev­ši od os­nov­nih za­ko­na di­na­mi­ke če­sti­ca do općeg gi­ba­nja ti­je­la u pro­sto­ru te za­ko­ni gi­ba­nja su­sta­va če­sti­ca s ana­li­zom vanj­skih i unu­tra­šnjih sila. Po­sljed­nje po­glav­lje bavi se pro­ble­mi­ma su­da­ra če­sti­ca i su­da­ra čvr­stih ti­je­la.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA