strojarstvo

 

 

 

strojarstvo

Elementi strojeva

Elementi strojeva I.

Mehanika i termodinamika diskretnih i kontinuiranih materijalnih sustava

Mehanika II.

Mehanika III.

Metoda konačnih elemenata

Metoda konačnih elemenata

Nauka o čvrstoći I.

Nauka o čvrstoći II.

Nauka o toplini III.

Projektiranje tehnoloških procesa

Tenzorski račun i tenzorska mehanika

Uvod u mehaniku I.

Uvod u mehaniku II.

Uvod u statiku

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma

ISBN:
86-7059-017-4
 
broj stranica:
376
 
format:
170 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1986.
 

 

Fran Bošnjaković

Nauka o toplini III.


Treći dio sa­dr­ži svoj­stva dvoj­nih sm­je­sa i os­no­ve ter­mo­di­na­mi­ke ke­mij­skih reak­ci­ja sa zbir­kom pri­mje­ra i rje­še­nja te 16 di­ja­gra­ma i 2 ta­bli­ce. Na­mi­je­nje­na je stu­den­ti­ma i in­že­nje­ri­ma.


cijena (PDV uračunat):
22.30 € (~ 168.00 kn)

KUPI