književnost – povijest i teorija

 

 

 

književnost – povijest i teorija

Edipova braća i sinovi

Ideja i priča

Povijest grčke književnosti

Povijest hrvatske književnosti

Povijest ruske književnosti

Povijest svjetske književnosti

Rječnik književnog nazivlja

Smrt Sancha Panze

Svjetonazorski separei

Uvod u filozofiju književnosti


 
ISBN:
953-212-193-5
 
broj stranica:
400
 
format:
147 × 228 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Milivoj Solar

Uvod u filozofiju književnosti


Naziv “fi­lo­zo­fi­ja knji­žev­no­sti” Solar je uveo u hr­vat­sku zna­nost o knji­žev­no­sti, za­dr­žav­ši od­re­đe­nu dvo­smi­sle­nost: naziv se od­no­si i na fi­lo­zof­sku re­flek­si­ju o knji­žev­no­sti i na fi­lo­zof­sku re­flek­si­ju o prou­ča­va­nju knji­žev­no­sti. Knji­ga kri­ti­čki raz­ma­tra raz­li­či­te “prav­ce” u zna­no­sti o knji­žev­no­sti, us­po­re­đu­je i ut­vr­đu­je gdje se oni u kon­zek­ven­ci­ja­ma sa­sta­ju, a gdje ne­po­vrat­no ra­zi­la­ze. Na od­re­đe­ni način tako se na­stav­lja raz­ra­da pro­ble­ma­ti­ke ot­vo­re­ne Ide­jom i pri­čom.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI