književnost – povijest i teorija

 

 

 

književnost – povijest i teorija

Edipova braća i sinovi

Ideja i priča

Povijest grčke književnosti

Povijest hrvatske književnosti

Povijest ruske književnosti

Povijest svjetske književnosti

Rječnik književnog nazivlja

Smrt Sancha Panze

Svjetonazorski separei

Uvod u filozofiju književnosti


 
ISBN:
953-212-262-1
 
broj stranica:
328
 
format:
147 × 228 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2006.
 

 

Milivoj Solar

Rječnik književnog nazivlja


Rječ­nik knji­žev­nog na­ziv­lja po­pu­nja­va vi­še­de­set­ljet­nu pra­zni­nu u hr­vat­skoj zna­no­sti o knji­žev­no­sti. U Rječ­nik su uk­lju­če­ni tra­di­cio­nal­ni poj­mo­vi prou­ča­va­nja knji­žev­no­sti, ali i oni koji su po­treb­ni za ra­zu­mi­je­va­nje su­vre­me­nih knji­žev­nih teo­ri­ja i to­ko­va. Naj­va­žni­ji poj­mo­vi op­šir­ni­je su ob­ja­šnje­ni i kon­ci­zan su uvod u od­re­đe­no po­dru­čje, a zv­je­zdi­com su oz­na­če­ni poj­mo­vi koji či­ta­te­lja upu­ću­ju na druge rječ­ni­čke je­di­ni­ce.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI