književnost – povijest i teorija

 

 

 

književnost – povijest i teorija

Edipova braća i sinovi

Ideja i priča

Povijest grčke književnosti

Povijest hrvatske književnosti

Povijest ruske književnosti

Povijest svjetske književnosti

Rječnik književnog nazivlja

Smrt Sancha Panze

Svjetonazorski separei

Uvod u filozofiju književnosti 
ISBN:
953-212-034-3
 
broj stranica:
352
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Milivoj Solar

Povijest svjetske književnosti


Ova je So­la­ro­va knji­ga sa­že­ti pre­gled po­vi­je­sti svjet­ske knji­žev­no­sti od nje­zi­nih mit­skih ko­ri­je­na do danas. Prem­da za­mi­šlje­na i kao pri­ruč­nik, “teško može biti nešto drugo doli svo­je­vr­sna priča o pu­sto­lo­vi­na­ma ljud­skog duha koje vje­ro­jat­no uje­di­nju­je je­di­no či­nje­ni­ca što se mogu, barem danas i s od­re­đe­nog sta­ja­li­šta, shva­ti­ti kao po­ku­šaj da se ost­va­re ako već ne posve iste, a ono vrlo slič­ne svrhe”. Knji­ga opi­su­je bitna obi­lje­žja ve­li­kih knji­žev­nih epoha, na­vo­de­ći re­pre­zen­ta­tiv­ne au­to­re i nji­ho­va naj­va­žni­ja djela.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA