književnost – povijest i teorija

 

 

 

književnost – povijest i teorija

Edipova braća i sinovi

Ideja i priča

Povijest grčke književnosti

Povijest hrvatske književnosti

Povijest ruske književnosti

Povijest svjetske književnosti

Rječnik književnog nazivlja

Smrt Sancha Panze

Svjetonazorski separei

Uvod u filozofiju književnosti

ISBN:
953-212-045-9
 
broj stranica:
896
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2001.
 

 

Albin Lesky

Povijest grčke književnosti


Knji­ga beč­kog pro­fe­so­ra A. Le­sko­ga pri­hva­će­na je kao naj­cje­lo­vi­ti­ji i naj­čit­ki­ji pre­gled sta­ro­gr­čke knji­žev­no­sti. Iako su se od prvog iz­da­nja 1957. po­ja­vi­le broj­ne knji­ge koje se bave grč­kom knji­žev­no­šću, struč­nja­ci se slažu da ova sin­te­za nije nad­ma­še­na. Zato je naš pri­je­vod važan do­ga­đaj za hr­vat­sku kul­tu­ru. Pre­vo­di­telj je na­do­pu­nio knji­gu naj­va­žni­jim bi­blio­graf­skim je­di­ni­ca­ma (knji­ga­ma i član­ci­ma) što su se po­ja­vi­li u po­sljed­njih dva­de­se­tak go­di­na te dru­gim va­žnim bi­lje­ška­ma.

Pre­vo­di­telj i pri­re­đi­vač: prof. dr. sc. Zde­slav Dukat


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA