književnost – povijest i teorija

 

 

 

književnost – povijest i teorija

Edipova braća i sinovi

Ideja i priča

Povijest grčke književnosti

Povijest hrvatske književnosti

Povijest ruske književnosti

Povijest svjetske književnosti

Rječnik književnog nazivlja

Smrt Sancha Panze

Svjetonazorski separei

Uvod u filozofiju književnosti 
ISBN:
953-212-033-5
 
broj stranica:
723
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Slobodan Prosperov Novak

Povijest hrvatske književnosti

Od Baščanske ploče do danas


Po­vi­jest hr­vat­ske knji­žev­no­sti na­sta­vak je Vod­ni­ko­vih i Kom­bo­lo­vih po­ku­ša­ja su­stav­nog pre­gle­da naše knji­žev­no­sti. Stoga Novak pot­pu­no stav­lja us­tra­nu oko­šta­le po­dje­le, pa us­po­stav­lja po­vi­jest knji­žev­no­sti kroz splet po­vi­je­snih i dru­št­ve­nih okol­no­sti. Važno mje­sto do­bi­li su prvi ve­li­ki knji­žev­ni­ci koji su pi­sa­li na na­rod­nom je­zi­ku te pisci s po­čet­ka 17. sto­lje­ća u čijim se dje­li­ma jav­lja­ju prvi znaci mo­der­ne na­cio­nal­ne svi­je­sti. No­vi­na je šira ob­ra­da knji­žev­nih kre­ta­nja u po­sljed­njih pe­de­set go­di­na, koja u našoj po­vi­je­snoj i teo­rij­skoj li­te­ra­tu­ri nisu do­volj­no ob­ra­đe­na. Autor je pri­ka­zao sve važne su­vre­me­ne hr­vat­ske pisce.


cijena (PDV uračunat):
44.59 €

KUPI