književnost – povijest i teorija

 

 

 

književnost – povijest i teorija

Edipova braća i sinovi

Ideja i priča

Povijest grčke književnosti

Povijest hrvatske književnosti

Povijest ruske književnosti

Povijest svjetske književnosti

Rječnik književnog nazivlja

Smrt Sancha Panze

Svjetonazorski separei

Uvod u filozofiju književnosti


 
ISBN:
978-953-212-328-9
 
broj stranica:
464
 
format:
147 × 228 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 2008.
 
CIP zapis NSK:
651148

 

Milivoj Solar

Edipova braća i sinovi


Knji­ga se sa­sto­ji od pre­da­va­nja o mitu, mit­skoj svi­je­sti i mit­skom je­zi­ku. U ši­ro­kom kri­tič­kom pre­gle­du obuh­va­ća teo­ri­je mita od an­ti­ke do danas, au­to­ro­va raz­ma­tra­nja od­no­sa mita i ro­ma­na, zna­če­nja mita u po­vi­je­sti i danas, ana­li­zu mit­ske svi­je­sti i kri­ti­čki osvrt na su­vre­me­ne teo­ri­je mita. S ob­zi­rom na su­stav­nu raz­ra­du te pro­ble­ma­ti­ke je­din­st­ve­no je djelo u Hr­vat­skoj. Knji­ga je u ovom iz­da­nju upot­pu­nje­na i s ne­ko­li­ko sta­ri­jih, ali i naj­no­vi­jih ra­s­pra­va o mitu.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI