književnost – povijest i teorija

 

 

 

književnost – povijest i teorija

Edipova braća i sinovi

Ideja i priča

Povijest grčke književnosti

Povijest hrvatske književnosti

Povijest ruske književnosti

Povijest svjetske književnosti

Rječnik književnog nazivlja

Smrt Sancha Panze

Svjetonazorski separei

Uvod u filozofiju književnosti


 
ISBN:
953-212-233-8
 
broj stranica:
312
 
format:
147 × 228 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2006.
 

 

Milivoj Solar

Smrt Sancha Panze


Knji­ga je izbor iz au­to­ro­vih eseja o sud­bi­ni ro­ma­na i cje­lo­kup­ne knji­žev­no­sti, o ideo­lo­gi­ji, zna­no­sti i knji­žev­no­sti te o zna­če­nju i va­žno­sti po­je­di­nih knji­žev­nih vrsta u po­vi­je­sti knji­žev­no­sti. Na­slov­ni esej kri­ti­ka drži iz­nim­no us­pje­lim po­ve­zi­va­njem po­stu­pa­ka umjet­ni­čke proze i znan­st­ve­ne ana­li­ze, a sam autor sma­tra ga to­li­ko va­žnim u svo­jem opusu da misli kako se velik dio os­ta­lih ra­do­va može shva­ti­ti i kao svo­je­vr­stan ko­men­tar toga tek­sta. Izbor je ug­lav­nom og­ra­ni­čen te­mat­ski i na eseje na­pi­sa­ne do 1980-ih.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI