filologija i onomastika

 

 

 

filologija i onomastika

Brač

Brač

Bračka toponimija

Brački testamenat

Čakavska čitanka

Govor nacije

Hrvatska dijalektologija 1.

Hrvatska dijalektologija 2.

Hrvatska prezimena

Hrvatska u prezimenima

Hrvatski prezimenik

Iz pjata i žmula

Rječnik bračkih čakavskih govora

Slavonija

Toponimija hrvatskog jadranskog prostora

Uvod u hrvatsko imenoslovlje


 
ISBN:
978-953-212-415-6
 
broj stranica:
460
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2011.
 

 

Petar Šimunović

Čakavska čitanka

Tekstovi – prikazbe – priručni rječnik – bibliografija


Prvo iz­da­nje ti­skao je ug­led­ni iz­da­vač Bö­hlau (Köln-Beč) 1983. Hr­vat­sko iz­da­nje pot­pu­no je pre­ra­đe­no i do­pu­nje­no novim tek­sto­vi­ma, ko­men­ta­ri­ma i bi­blio­gra­fi­jom. Svi su tek­sto­vi ak­cen­tui­ra­ni te je ovo nar­je­čje, u sve većoj mi­je­ni i za­bo­ra­vu, ovim iz­da­njem sa­ču­va­no i kao je­zič­ni do­ku­ment i kao vrelo za dalj­nja prou­ča­va­nja. Uz tek­sto­ve i ko­men­ta­re na­vo­de se gra­fij­ske ka­rak­te­ri­sti­ke bi­lje­že­nja, in­for­ma­to­ri i po­da­ci o njima te bi­blio­graf­ski za­pi­si. Knji­ga ima 460 stra­ni­ca te broj­ne kar­to­graf­ske i ilu­s­tra­tiv­ne pri­lo­ge.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI