filologija i onomastika

 

 

 

filologija i onomastika

Brač

Brač

Bračka toponimija

Brački testamenat

Čakavska čitanka

Govor nacije

Hrvatska dijalektologija 1.

Hrvatska dijalektologija 2.

Hrvatska prezimena

Hrvatska u prezimenima

Hrvatski prezimenik

Iz pjata i žmula

Rječnik bračkih čakavskih govora

Slavonija

Toponimija hrvatskog jadranskog prostora

Uvod u hrvatsko imenoslovlje

ISBN:
953-6168-49-9
 
broj stranica:
280
 
format:
160 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Vanja Vodanović Kukec

Brački testamenat

Crtice iz zavičajne baštine


Riječ je o svo­je­vr­snoj et­no­lo­škoj stu­di­ji, koja nam na spe­ci­fi­čan način daje fol­klo­ri­sti­čko-an­tro­po­lo­ški uvid u ne­ka­da­šnji život otoka Brača. Os­la­nja­ju­ći se na tek­sto­ve fak­tič­nih opo­ru­ka, na pre­ds­mr­t­ne ili po­s­mr­t­ne in­ven­tu­re više ili manje sk­rom­nih ima­nja, po­trep­šti­na, od­je­će i na­ki­ta brač­kih sta­nov­ni­ka, au­to­ri­ca otima od za­bo­ra­va i ano­nim­no­sti “mali sta­rin­ski svi­jet”. Nje­zi­ni za­pi­si i cr­ti­ce au­to­bio­graf­sko­ga ka­rak­te­ra odišu kon­kret­no­šću i uv­jer­lji­vo­šću de­ta­lja.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI