filologija i onomastika

 

 

 

filologija i onomastika

Brač

Brač

Bračka toponimija

Brački testamenat

Čakavska čitanka

Govor nacije

Hrvatska dijalektologija 1.

Hrvatska dijalektologija 2.

Hrvatska prezimena

Hrvatska u prezimenima

Hrvatski prezimenik

Iz pjata i žmula

Rječnik bračkih čakavskih govora

Slavonija

Toponimija hrvatskog jadranskog prostora

Uvod u hrvatsko imenoslovlje


 
3. izmijenjeno
i dopunjeno izdanje
 
ISBN:
953-212-251-6
 
broj stranica:
640
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2006.
 

 

Petar Šimunović

Hrvatska prezimena


Ši­mu­no­vić je po­ku­šao ob­ja­sni­ti na­sta­nak hr­vat­skih pre­zi­me­na i nji­ho­vu po­vi­je­snu sud­bi­nu. Ti “se­li­la­čki” spo­me­ni­ci su­ge­stiv­no upu­ću­ju na ža­ri­šta, pu­to­ve i ra­spu­ća mi­gra­ci­ja na našim pro­sto­ri­ma. Autor nam po­ka­zu­je ko­li­ko je go­le­mo bo­gat­stvo po­vi­je­sno raz­lo­žnih mo­ti­va zbi­je­no u pre­zi­me­ni­ma. Pre­zi­me­na su spo­me­ni­ci ne­pre­ki­nu­to­ga na­rod­nog tra­ja­nja iz prve ruke, tra­go­vi naših vla­sti­tih ko­ri­je­na. Takve knji­ge u nas još nije bilo. Pri­ka­zu­ju­ći po­dri­je­tlo, zna­če­nje i ra­s­pro­s­tra­nje­nost pre­zi­me­na, knji­ga pri­po­vi­je­da ve­li­ki dio hr­vat­ske po­vi­je­sti.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA