filologija i onomastika

 

 

 

filologija i onomastika

Brač

Brač

Bračka toponimija

Brački testamenat

Čakavska čitanka

Govor nacije

Hrvatska dijalektologija 1.

Hrvatska dijalektologija 2.

Hrvatska prezimena

Hrvatska u prezimenima

Hrvatski prezimenik

Iz pjata i žmula

Rječnik bračkih čakavskih govora

Slavonija

Toponimija hrvatskog jadranskog prostora

Uvod u hrvatsko imenoslovlje


 
ISBN:
978-953-212-356-2
 
broj stranica:
376
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
kolovoza 2009.
 

 

Petar Šimunović

Uvod u hrvatsko imenoslovlje


Knji­ga pruža os­nov­ne su­vre­me­ne spo­zna­je o vla­sti­tim ime­ni­ma na hr­vat­skoj ono­ma­stič­koj građi. Knji­ga me­ri­tor­no oba­vje­šta­va o po­vi­je­sti, teo­ri­ji, struk­tu­ri i ti­po­lo­gi­ji vla­sti­tih imena, o me­to­da­ma u is­tra­ži­va­nju i ob­ra­di hr­vat­skih vla­sti­tih imena. Za­mi­šlje­na je kao sveu­či­li­šni pri­ruč­nik, ilu­s­tri­ra­na je i sa­dr­ži is­cr­p­nu bi­blio­gra­fi­ju.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI