filologija i onomastika

 

 

 

filologija i onomastika

Brač

Brač

Bračka toponimija

Brački testamenat

Čakavska čitanka

Govor nacije

Hrvatska dijalektologija 1.

Hrvatska dijalektologija 2.

Hrvatska prezimena

Hrvatska u prezimenima

Hrvatski prezimenik

Iz pjata i žmula

Rječnik bračkih čakavskih govora

Slavonija

Toponimija hrvatskog jadranskog prostora

Uvod u hrvatsko imenoslovlje


 
ISBN:
978-953-212-355-5
 
broj stranica:
464
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2008.
 
CIP zapis NSK:
663489

 

Petar Šimunović

Hrvatska u prezimenima


U ovoj knji­zi sa­kup­lje­ni su ra­do­vi aka­de­mi­ka Petra Ši­mu­no­vi­ća ob­jav­lje­ni u ka­pi­tal­nom djelu hr­vat­ske an­tro­po­no­ma­sti­ke Hr­vat­skom pre­zi­me­ni­ku 1-3.Pre­zi­me­nik do­no­si tem­lj­ne po­dat­ke o pu­čan­stvu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske na po­čet­ku 21. sto­lje­ća. Ovo po­seb­no iz­da­nje (se­pa­rat) na­mi­je­nje­no je stu­den­ti­ma, mla­dim is­tra­ži­va­či­ma i znan­st­ve­ni­ci­ma kao svo­je­vr­stan uvod u ono­ma­sti­čku pro­ble­ma­ti­ku.

Knji­ga sa­dr­ži slje­de­će tek­sto­ve i pri­lo­ge:
– Hr­vat­ska u pre­zi­me­ni­ma
– Imena hr­vat­skih na­se­lja: nei­s­pri­ča­na priča
– Bi­blio­gra­fi­ja an­tro­po­no­ma­stič­kih, de­mo­graf­skih, mi­gra­cij­skih i ro­do­slov­nih je­di­ni­ca
– Popis ti­su­ću na­ju­če­sta­li­jih pre­zi­me­na po broju no­si­te­lja i abe­ce­di
– Popis na­se­lja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske.


cijena (PDV uračunat):
27.87 €

KUPI