filologija i onomastika

 

 

 

filologija i onomastika

Brač

Brač

Bračka toponimija

Brački testamenat

Čakavska čitanka

Govor nacije

Hrvatska dijalektologija 1.

Hrvatska dijalektologija 2.

Hrvatska prezimena

Hrvatska u prezimenima

Hrvatski prezimenik

Iz pjata i žmula

Rječnik bračkih čakavskih govora

Slavonija

Toponimija hrvatskog jadranskog prostora

Uvod u hrvatsko imenoslovlje

ISBN:
953-6168-34-0
 
broj stranica:
144
 
format:
160 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1997.
 

 

Vanja Vodanović Kukec

Iz pjata i žmula

Korijeni bračke kuhinje


Riječ je o svo­je­vr­snoj ga­s­tro­nom­skoj i kul­tu­ro­lo­škoj po­vi­je­sti Brača. Au­to­ri­ca, i sama Bra­čan­ka, nudi sto­ljet­nim is­ku­stvom oda­bra­na jela, pre­ne­se­na "us­me­nom pre­da­jom brač­kih sta­ri­ca ili preko rukom za­pi­sa­nih re­ce­pa­ta iz no­ni­ne ku­hi­nje pro­šlo­ga sto­lje­ća". Bra­čka ku­hi­nja nosi sva obi­lje­žja Me­di­te­ra­na – au­toh­to­nost, ali i me­đu­sob­ne ut­je­ca­je raz­li­či­tih tra­di­ci­ja. Knji­ga je ilu­s­tri­ra­na umjet­nič­kim fo­to­gra­fi­ja­ma, rad maj­sto­ra prof. Alek­san­dra Ku­ke­ca.


cijena (PDV uračunat):
19.51 €

KUPI