filologija i onomastika

 

 

 

filologija i onomastika

Brač

Brač

Bračka toponimija

Brački testamenat

Čakavska čitanka

Govor nacije

Hrvatska dijalektologija 1.

Hrvatska dijalektologija 2.

Hrvatska prezimena

Hrvatska u prezimenima

Hrvatski prezimenik

Iz pjata i žmula

Rječnik bračkih čakavskih govora

Slavonija

Toponimija hrvatskog jadranskog prostora

Uvod u hrvatsko imenoslovlje


 
ISBN:
953-212-160-9
 
broj stranica:
328
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Petar Šimunović

Bračka toponimija


Autor je u zat­vo­re­noj in­su­lar­noj re­gi­ji ob­ra­dio na­rod­no­sne i je­zič­ne spo­me­ni­ke od prvih imen­skih za­pi­sa u Po­valj­skoj li­sti­ni, to­po­ni­me u prvim ka­ta­star­skim ma­pa­ma 19. st. do da­na­šnjih dana. Knji­ga sa­dr­ži broj­ne ka­ta­star­ske mape i ilu­s­tra­ci­je.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI