filologija i onomastika

 

 

 

filologija i onomastika

Brač

Brač

Bračka toponimija

Brački testamenat

Čakavska čitanka

Govor nacije

Hrvatska dijalektologija 1.

Hrvatska dijalektologija 2.

Hrvatska prezimena

Hrvatska u prezimenima

Hrvatski prezimenik

Iz pjata i žmula

Rječnik bračkih čakavskih govora

Slavonija

Toponimija hrvatskog jadranskog prostora

Uvod u hrvatsko imenoslovlje


 
drugo dopunjeno i popravljeno izdanje
 
ISBN:
978-953-212-351-7
 
broj stranica:
1212
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
travnja 2009.
 

 

Petar Šimunović

Rječnik bračkih čakavskih govora


Riječ je o naj­va­žni­jem i naj­op­se­žni­jem di­ja­lek­to­lo­škom rječ­ni­ku u sla­ven­skoj di­ja­lek­to­lo­gi­ji.

Pod ut­je­ca­jem me­di­ja i ob­ra­zo­va­nja au­toh­to­ni go­vo­ri ne­po­vrat­no se mi­je­nja­ju i ne­sta­ju, pa di­ja­lek­t­ni rječ­nik želi oteti za­bo­ra­vu lek­si­čko blago koje su stva­ra­li i ču­va­li na­ra­šta­ji iz­vor­nih go­vor­ni­ka. Sam autor kaže da rječ­nik do­no­si “lek­si­čko blago sa­ču­va­no na pe­ri­fer­noj crti Sla­vi­je i Ro­ma­ni­je”. Bu­du­ći da ča­kav­šti­na čuva ak­ce­nat­sku sta­ri­nu, ovo djelo je vrlo vri­jed­no ne samo za hr­vat­ske nego i svjet­ske ak­cen­to­lo­ge koji do­bi­va­ju ne­pre­su­šan izvor za prou­ča­va­nje na­gla­snih od­no­sa.


cijena (PDV uračunat):
48.78 €

KUPI