arheologija

 

 

 

arheologija

Antički grad na istočnom Jadranu

Brijuni

Četiri stoljeća europske umjetnosti: 800.–1200.

Four Centuries of European Art: 800–1200

Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save

Srednjovjekovni burgovi oko Save i Kupe

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji

The Brioni Islands

Tilurium I.

Tilurium II.

Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske


 
izdanje i na
hrvatskom jeziku
 
ISBN:
978-953-212-395-1
 
broj stranica:
280
 
format:
195 × 265 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2010.
 
CIP zapis NSK:
733060

 

Vladimir P. Goss

Four Centuries of European Art: 800–1200

View from Southeast


Sa­že­tak de­set­ljet­nih is­tra­ži­va­nja ra­ni­je sred­njo­vje­kov­ne umjet­no­sti, us­re­do­to­čen na tri ključ­na seg­men­ta au­to­ro­va rada: ka­ro­lin­šku ar­hi­tek­tu­ru i umjet­nost na is­toč­nom Ja­dra­nu, po­ja­vu ro­ma­ni­čke skul­p­tu­re uz po­se­ban osvrt na ro­ma­ni­čko ki­par­stvo u Hr­vat­skoj i ro­ma­ni­čku umjet­nost Kar­pat­ske ko­tli­ne s naj­no­vi­jim re­zul­ta­ti­ma is­tra­ži­va­nja u nje­zi­nom hr­vat­skom di­je­lu.

U novoj Eu­ro­pi bez gra­ni­ca po­vi­jest umjet­no­sti koja pre­sta­je na Rajni, gor­njem Du­na­vu i za­pad­noj obali Ja­dra­na nema više ni­kak­va smi­sla niti op­rav­da­nja, sma­tra autor, te po­gled s ju­goi­sto­ka treba uva­ži­ti kao nei­z­bje­žnu sa­stav­ni­cu ra­zu­mi­je­va­nja opće eu­rop­ske kul­tu­re, kako nekoć tako i sada.


cijena (PDV uračunat):
44.59 €

KUPI