arheologija

 

 

 

arheologija

Antički grad na istočnom Jadranu

Brijuni

Četiri stoljeća europske umjetnosti: 800.–1200.

Four Centuries of European Art: 800–1200

Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save

Srednjovjekovni burgovi oko Save i Kupe

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji

The Brioni Islands

Tilurium I.

Tilurium II.

Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske


 
2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje
 
ISBN:
953-212-068-8
 
broj stranica:
320
 
format:
210 × 275 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Mate Suić

Antički grad na istočnom Jadranu


Pred nama je drugo, izmj. i dop. iz­da­nje knji­ge aka­de­mi­ka M. Suića iz 1976. Os­nov­na kon­cep­ci­ja djela os­ta­la je ista, ali je tekst ažu­ri­ran s ob­zi­rom na su­vre­me­no sta­nje u ar­heo­lo­gi­ji an­tič­ko­ga grada od­no­sno prema po­da­ci­ma iz znan­st­ve­ne li­te­ra­tu­re u Hr­vat­skoj i izvan nje. Naj­ve­ći dio do­pu­na os­la­nja se na Sui­će­va te­ren­ska is­tra­ži­va­nja. U svoja je raz­ma­tra­nja na mo­de­ran način uk­lju­čio pri­no­se i mo­guć­no­sti raz­li­či­tih stru­ka – ar­heo­lo­gi­je, po­vi­je­sti, po­vi­je­sti umjet­no­sti, zem­ljo­pi­sa, fi­lo­lo­gi­je, so­cio­lo­gi­je i ar­hi­tek­tu­re, pri­ka­zu­ju­ći grad u sin­kro­ni­ji i di­ja­kro­ni­ji.


cijena (PDV uračunat):
68.29 €

KUPI