arheologija

 

 

 

arheologija

Antički grad na istočnom Jadranu

Brijuni

Četiri stoljeća europske umjetnosti: 800.–1200.

Four Centuries of European Art: 800–1200

Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save

Srednjovjekovni burgovi oko Save i Kupe

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji

The Brioni Islands

Tilurium I.

Tilurium II.

Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske


 
ISBN:
978-953-212-120-9
 
broj stranica:
294
 
format:
195 × 265 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2007.
 
CIP zapis NSK:
646965

 

Sena Sekulić-Gvozdanović

Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske


Be­ne­dik­tin­ski sa­mo­sta­ni ka­pi­tal­ni su dio naše kul­tur­ne i gra­di­telj­ske ba­šti­ne. Dosad ob­ra­đi­va­ni tek frag­men­tar­no i spo­ra­dič­no, i to pre­te­ži­to s po­vi­je­sno-li­kov­nog sta­ja­li­šta, u ovom su djelu pri­ka­za­ni cje­lo­vi­to, u svo­joj sa­kral­noj, kul­tu­ro­lo­škoj i ar­hi­tek­ton­skoj di­men­zi­ji. Knji­ga obuh­va­ća u geo­graf­sko-re­gio­nal­nom sli­je­du te­ri­to­rij Hr­vat­ske te cje­lo­kup­nu kro­no­lo­gi­ju na­sta­ja­nja, tra­ja­nja, ra­za­ra­nja i ne­sta­ja­nja sa­mo­sta­na na više od 150 lo­ka­li­te­ta. Gra­fi­čko-do­ku­men­ta­cij­ski dio s broj­nim snim­ka­ma, na­sta­li­ma mje­re­njem in situ, te fo­to­snim­ka­ma sa­da­šnje­ga sta­nja čine ovo djelo iz­nim­no vri­jed­nim.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI