arheologija

 

 

 

arheologija

Antički grad na istočnom Jadranu

Brijuni

Četiri stoljeća europske umjetnosti: 800.–1200.

Four Centuries of European Art: 800–1200

Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save

Srednjovjekovni burgovi oko Save i Kupe

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji

The Brioni Islands

Tilurium I.

Tilurium II.

Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske


 
ISBN:
953-212-284-2
 
broj stranica:
248
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
kolovoza 2006.
 

 

Gjuro Szabo

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji


Knji­ga je prvi put ob­jav­lje­na 1920. i naj­va­žni­je je djelo hr­vat­ske bur­go­lo­gi­je. U prvom di­je­lu knji­ge Szabo opi­su­je sred­njo­vje­kov­ne gra­do­ve, način ži­vo­ta u njima, nji­ho­vu op­rem­lje­nost i pro­stor­ne uv­je­te.

U dru­gom di­je­lu pri­ka­zu­je po­je­di­ne gra­do­ve prema re­gi­ja­ma, na­sto­je­ći in­ter­pre­ti­ra­ti or­ga­ni­za­ci­ju grad­sko­ga sk­lo­pa, nje­go­vu ob­ram­be­nu lo­gi­ku, gra­đev­ni raz­voj te po­seb­no­sti po­je­di­no­ga grada. Knji­ga je obo­ga­će­na broj­nim sli­kov­nim ma­te­ri­ja­li­ma: tlo­cr­ti­ma, ski­ca­ma, snim­ka­ma koji imaju ve­li­ku ana­li­ti­čku vri­jed­nost.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI