arheologija

 

 

 

arheologija

Antički grad na istočnom Jadranu

Brijuni

Četiri stoljeća europske umjetnosti: 800.–1200.

Four Centuries of European Art: 800–1200

Hrvatska srednjovjekovna arheološka baština od Jadrana do Save

Srednjovjekovni burgovi oko Save i Kupe

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji

The Brioni Islands

Tilurium I.

Tilurium II.

Utvrđeni samostani na tlu Hrvatske


 
hrvatsko i englesko izdanje
 
ISBN:
978-953-212-248-0
 
broj stranica:
224
 
format:
195 × 265 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2007.
 

 

Vlasta Begović Ivančica Schrunk

Brijuni

Prošlost, graditeljstvo, kulturna baština


Mo­no­gra­fi­ja o oto­čju Bri­ju­ni, prva te vrste u nas, ob­ra­đu­je pro­šlost, gra­di­telj­stvo i kul­tur­nu ba­šti­nu tog bi­se­ra Istre i hr­vat­skog Ja­dra­na. Knji­ga će na­či­nom ob­ra­de teme i bo­gat­stvom po­da­ta­ka zain­te­re­si­ra­ti znan­st­ve­nu, kul­tur­nu i struč­nu jav­nost ali je na­mi­je­nje­na i široj či­ta­telj­skoj pu­bli­ci – lju­bi­te­lji­ma sta­ri­ne i pri­rod­nih lje­po­ta te tu­ri­sti­ma. Ti­je­kom po­vi­je­sti na Bri­ju­ni­ma su bila ima­nja i la­danj­ske re­zi­den­ci­je rim­skih se­na­tor­skih po­ro­di­ca, možda i samih ca­re­va, važna ka­snoan­ti­čka po­mor­ska baza na plov­nom putu Ja­dra­nom, naj­ve­ća vojna ut­vr­da na Me­di­te­ra­nu u 19. sto­lje­ću, elit­ne vile i ho­te­li u 20. sto­lje­ću – lje­to­va­li­šta ari­sto­kra­ci­je, svjet­skih mag­na­ta i ka­ri­zma­tič­nih po­li­tič­kih vođa.

Na os­no­vi vla­sti­tih is­tra­ži­va­nja, au­to­ri­ce de­talj­no ob­ra­đu­ju ar­heo­lo­ške os­tat­ke te gra­di­telj­sku ba­šti­nu: vile, hra­mo­ve, vr­to­ve, crkve, ut­vr­de i dr. Sve je to po­pra­će­no sa 163 vr­hun­ske ilu­s­tra­ci­je: zem­ljo­vi­de, fo­to­gra­fi­je, re­kon­s­truk­ci­je i dr. Knji­ga sa­dr­ži i op­se­žan popis li­te­ra­tu­re, rječ­nik la­tin­skih iz­ra­za i ka­za­lo.

Dr. sc. Vla­sta Be­go­vić je znan­st­ve­na su­rad­ni­ca u In­sti­tu­tu za ar­heo­lo­gi­ju u Za­gre­bu, a dr. sc. Ivan­či­ca Sc­hrunk re­do­vi­ta pro­fe­so­ri­ca na Uni­ver­sity of St. Tho­mas, St. Paul, Min­ne­so­ta, SAD.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI